8.1. Фінансування заходів для утримання Ботанічного саду здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян (у тому числі - валюта) та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
8.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 28.12.2000 № 1913 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду», є спеціальними коштами Ботанічного саду і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об’єктів Ботанічного саду і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням. Спеціальні кошти використовуються відповідно до кошторису, затвердженого Мінприроди в установленому порядку.
8.3. Ботанічний сад звільняється від земельного податку відповідно до законодавства, йому встановлюються пільги щодо оподаткування.
8.4. Матеріально-технічне забезпечення Ботанічного саду здійснюється в установленому порядку.
8.5. Адміністрація Ботанічного саду може встановлювати плату за відвідування території в установленому порядку. Ботанічний сад самостійно отримує ліцензії на ті види діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства.
8.6. Проведення заходів щодо збереження природних комплексів та іншої діяльності здійснюється згідно з планом природоохоронних заходів, що затверджується Мінприроди.
8.7. Для забезпечення виконання окремих природоохоронних заходів Ботанічний сад може подавати запити про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.
 
9. МАЙНО 
 
9.1. Майно Ботанічного саду складають основні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Ботанічного саду.
9.2. Майно Ботанічного саду є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Ботанічний сад володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.
9.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.
9.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Ботанічним садом тільки в порядку, передбаченому законодавством.
9.5. Ботанічний сад має право за погодженням з Мінприроди здавати в установленому порядку в оренду або надавати в тимчасове користування майно і приміщення за цільовим призначенням на вигідних для Ботанічного саду умовах.
9.6. Збитки, заподіяні Ботанічного саду внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, в тому числі за рішеннями суду.
 
10. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
 
10.1. Мінприроди здійснює контроль за діяльністю Ботанічного саду у порядку встановленому законодавством.
10.2. Ботанічний сад звітує про свою діяльність перед Мінприроди та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, визначені законодавством.
10.3. Ботанічний сад веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну, річну та статистичну звітність і подає її в установленому порядку.
10.4. Директор та головний бухгалтер Ботанічного саду несуть відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського обліку, його достовірність, ведення статистичної та іншої звітності, а також за збереження відповідної документації.
 
11. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
11.1. Ботанічний сад є членом Міжнародної асоціації ботанічних садів і бере участь в міжнародному співробітництві з актуальних проблем збереження біологічного різноманіття, використання світового флористичного запасу для інтродукції шляхом обміну рослинним матеріалом, а також сприяє розвитку ботанічних садів та обміну науковою інформацією. 
Співробітники Ботанічного саду беруть участь у проведенні наукових конференцій, симпозіумів, спільних експедицій, наукових робіт, видавничій діяльності, в розробці міжнародних наукових та науково-технічних програм тощо.  
11.2. Парк може входити до міжнародних природоохоронних асоціацій, об'єднань, організацій тощо.
 
12. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ПАРКУ
 
12.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Ботанічного саду проводиться відповідно до законодавства.

 


НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ