6.1. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень на території Ботанічного саду спрямовано на створення колекцій рослин рідкісних та типових видів місцевої і світової флори, їх вивчення та ефективне господарське використання в умовах Середнього Придніпров’я, відповідно до законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про науково-технічну інформацію» та інших вимог законодавства.
6.2. Основні напрями наукових досліджень на території Ботанічного саду визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, що затверджуються НАН України та Мінприроди.
6.3. Ботанічний сад, відповідно до покладених на нього завдань, проводить наукові та науково-дослідні роботи за напрямами:
розробка наукових основ фітоіндикації екологічного стану урбанізованих територій та оптимізації техногенного середовища;
проведення інтродукції і акліматизації рослин природної та культурної флори з метою збереження біологічного різноманіття, збагачення і використання рослинних ресурсів;
розробка наукових основ охорони фіто- генофонду в індустріальних регіонах Правобережного Придніпров’я;
розробка наукових основ фітодизайну промислових територій та об’єктів міської забудови;
вивчення антропогенних змін біогеоценотичного покриву Середнього Придніпров’я, розробки заходів щодо його поліпшення;
вивчення фізіолого-біохімічних та анатомо-морфологічних особливостей інтродуцентів до дії екологічних факторів;
розробка наукових основ розмноження та відтворення в культурі цінних видів, заходів з підвищення життєздатності інтродуцентів.
6.4. Для проведення наукових досліджень у Ботанічному саду:
закладаються і поповнюються колекції, створюються експериментальні ділянки, спеціальні експозиції, гербарій;
проводяться експедиції для вивчення рослин і поповнення колекційних фондів;
здійснюється обмін, продаж і купівля насіння, живих рослин у різних установах, організаціях;
проводяться наукові, науково-практичні конференції, наради, семінари тощо;
готуються до видання у встановленому порядку наукові праці, науково-популярна література, каталоги насіння рослин, путівники, буклети та інші праці, пов’язані з науково-дослідною роботою і популяризацією діяльності Ботанічного саду;
розробляються прогнози в галузі біології та екології, проводяться ботанічні та екологічні експертизи;
створюються умови для здійснення підготовки наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру, стажування спільно з відповідними кафедрами вищих навчальних закладів.
6.5. Ботанічний сад має право:
брати участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;
здійснювати наукову та науково-дослідну діяльність на замовлення та у відповідності до договорів з іншими заінтересованими організаціями та установами з природоохоронних та інших питань, віднесених до компетенції адміністрації Ботанічного саду.
6.6. Наукові дослідження на території Ботанічного саду можуть здійснюватись іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами та організаціями і адміністрацією Ботанічного саду.
6.7. Координацію проведення наукових досліджень на території Ботанічного саду здійснює, відповідно до природоохоронного законодавства, HAH України разом з Мінприроди.
6.8. Ботанічний сад є центром організації екологічної освіти та виховання, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення людей до збереження природної спадщини. Для цього використовуються колекції живих рослин Ботанічного саду, створюються експозиції, публікується науково-популярна література, путівники, буклети та інші видання, проводяться виступи в пресі, на радіо і телебаченні тощо.
6.9. Наукові підрозділи ведуть у встановленому порядку первинний облік кадастрових відомостей на території Ботанічного саду.

 


НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ НА НАСТУПНУ СТОРІНКУ

НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ