1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Хорольський ботанічний сад (далі – Ботанічний сад) створений відповідно до Указу Президента України від 11.12.2009 № 1041 «Про створення Хорольського ботанічного саду», є об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. 
Ботанічний сад розташований на території міста Хорол Полтавської області. 
Ботанічний сад є базою для науково-дослідної роботи, навчального процесу для студентів біолого-екологічних спеціальностей та просвітницько-виховної роботи серед молоді та населення регіону. 
1.2. Ботанічний сад є бюджетною, науково-дослідною природоохоронною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.
1.3. Ботанічний сад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Ботанічний сад має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, бланки, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку. 
1.4. Ботанічний сад підпорядкований Міністерству екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди). 
1.5. Ботанічний сад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища”, 
"Про природно-заповідний фонд України”, "Про наукову і науково-технічну діяльність”, іншими законами України та нормативно-правовими актами, Проектом організації території Хорольського ботанічного саду (далі – Проект організації території), а також цим Положенням.
Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму та характер функціонування Ботанічного саду визначаються у цьому Положенні.
 
1.6. Загальна площа Ботанічного саду становить 18 гектарів земель, які вилучаються в установленому порядку та надаються Ботанічному саду в постійне користування. 
1.7. Ділянки землі з усіма природними ресурсами та об’єктами вилучаються з господарського використання і надаються Парку в постійне користування у порядку, встановленому законодавством.
1.8. Право Ботанічного саду на постійне користування землею оформлюється державним актом на право постійного користування землею.
1.9. Межі Ботанічного саду встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами наносяться на планово-картографічні матеріали органів Держземагентства на місцях та землекористувачів, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов’язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.
1.10. На території Ботанічного саду у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка, зокрема, межові знаки. 
1.11. Юридична та поштова адреса Ботанічного саду: 
вул. Кременчуцька, 5а, м. Хорол, Полтавська область, 37800.
 
2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ
 
2.1. Ботанічний сад створено з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої і світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної і освітньої роботи. 
2.2. Основними завданнями Ботанічного саду є:
збереження, вивчення, акліматизація, розмноження в штучних і природних умовах та поповнення ботанічних колекцій рослин, особливо рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення;
збагачення біорізноманіття України шляхом введення в культуру інтродукованих видів, впровадження у зелене будівництво та сільськогосподарське виробництво нових високопродуктивних і стійких видів рослин;
догляд та утримання колекційних фондів і експозиційних ділянок, реконструкція насаджень;
проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з інтродукції та акліматизації, розмноження та ефективне використання рослин місцевої і світової флори;
ведення навчальної, освітньо-виховної та просвітницької роботи в сфері біології, екології, охорони природи, селекції, рослинництва, декоративного садівництва і ландшафтної архітектури.
 
3. УПРАВЛІННЯ БОТАНІЧНИМ САДОМ
 
3.1. Управління Ботанічним садом здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією (далі – адміністрація). 
3.2. Адміністрацію очолює директор, який в установленому порядку призначається на посаду та звільняється з посади на контрактній основі Міністром екології та природних ресурсів.
3.3. Адміністрація Ботанічного саду розробляє:
структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків і подає на затвердження в установленому порядку до Мінприроди;
плани природоохоронних заходів із збереження природно-заповідного фонду і подає їх на затвердження до Мінприроди.
3.4. Для забезпечення виконання основних завдань та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт на території Ботанічного саду адміністрація має право в установленому порядку:
створювати основні підрозділи (відділи, лабораторії, природознавчий музей, природоохоронні науково-дослідні дільниці тощо) і допоміжні підрозділи; 
здійснювати будівництво адміністративних, лабораторних, житлових та господарських споруд, доріг, ліній електропередач, прокладання телефонного та радіозв’язку, інших інженерних мереж; 
надавати платні послуги згідно з законодавством;
публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншим способом;
отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію;
здійснювати інші види діяльності не заборонені законодавством.
До затвердження Проекту організації території проведення зазначених заходів здійснюється відповідно до Проекту створення Ботанічного саду та цього Положення.
3.5. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Ботанічний сад завдань, у тому числі за організацію та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт, збереження закріпленого за Ботанічним садом державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об'єктів, за створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників Ботанічного саду тощо.
3.6. Повноваження директора Ботанічного саду:
здійснює керівництво роботою адміністрації Парку та несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
забезпечує виконання завдань, визначених у п. 2.2. Положення;
представляє Ботанічний сад в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та у відносинах з трудовим колективом;
розпоряджається за погодженням із Мінприроди коштами та майном Ботанічного саду у порядку, встановленому законодавством;
відповідає за результати діяльності перед Мінприроди;
видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження;
визначає функціональні обов’язки працівників Ботанічного саду;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
3.7. Директор призначає на посаду та звільняє в установленому порядку з посади заступників директора за погодженням із Мінприроди. Головного бухгалтера директор призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку за погодженням із Мінприроди та органами Казначейства. Керівника юридичної служби - за погодженням з керівником юридичної служби Мінприроди.
3.8. У разі відсутності директора з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба тощо), його обов’язки виконує заступник директора.
3.9. Кадри наукових працівників Ботанічного саду комплектуються на конкурсній основі, а інженерно-технічних та інших штатних працівників згідно вимог законодавства. Один раз у п’ять років проводиться атестація інженерно-технічних працівників та інших працівників. 
3.10. Для розв’язання наукових або науково-технічних проблем у Ботанічному саду створюється науково-технічна рада (далі - НТР). Положення про НТР, її склад та напрями діяльності затверджуються Мінприроди в установленому порядку.
3.11. Ботанічний сад використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори. Трудовий колектив складають усі працівники Ботанічного саду. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Ботанічний сад може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових і вищих навчальних закладів, укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру (договори підряду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.
3.12. Ботанічний сад створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників.
3.13. З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і адміністрації Ботанічного саду між ними, у відповідності до законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.
Повноваження трудового колективу реалізуються його загальними зборами і виборним органом.
3.14. Місцеві органи влади із залученням громадськості в межах компетенції беруть участь в управлінні територією Ботанічного саду, сприяють діяльності адміністрації в збереженні та охороні природних комплексів та виконанні поставлених перед нею завдань.

 


НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ НА НАСТУПНУ СТОРІНКУ